Iskolánk a Rákóczi-ligeten nyugodt, csendes környezetben található. Tágas, esztétikus tantermekben, magas technikai színvonalon felszerelt szaktantermekben, csoportszobákban folyik az oktatás-nevelés. Számítástechnika tantermeinkben és tantermeinkben internetezési lehetőség és magas színvonalú számítógépek várják diákjainkat. 15000 kötetes könyvtárunk gazdag könyvállománya szolgálja az önálló ismeretszerzést. Tágas udvar és sportpályák biztosítják diákjaink felfrissülését. Aktív sportolásra, mindennapos testmozgásra tornatermünk és tornaszobánk nyújt lehetőséget.

A tartalmi munka vonatkozásában tovább erősítjük a tanulmányi munkában elért eredményeinket diákjaink sikeres, érdeklődésüknek, képességüknek megfelelő továbbtanulása érdekében. Tanulmányi, egészségnevelési, környezetvédelmi, sportversenyeken szép eredmények születtek az elmúlt években, s reméljük a jövőben is.
Csoportbontásos formában az angol nyelvet, az informatikát és technikát tanítunk.

Első osztálytól tanulhatják diákjaink az angol nyelvet, a párhuzamos osztályban emelt óraszámú matematikaoktatást biztosítunk számítógépes készségfejlesztéssel kiegészítve az oda jelentkező tanulóknak. Negyedik évtől kezdődik az informatikaoktatás. Tehetséges tanulóink ECDL START vizsgát is tehetnek, melyet szakköri formában oktatunk.

A felzárkóztatást, az egyéni differenciák kezelését, a tanulási problémákkal küszködő diákjaink egyéni és kiscsoportos foglalkoztatását a differenciálpedagógia módszereivel, felzárkóztató foglalkozásokkal, fejlesztő pedagógusok által irányított egyéni fejlesztéssel szolgáljuk. Testnevelésóráinkon, sportköri foglakozásainkon, emelt óraszámban sportfoglalkozáson résztvevő csoportjainkban a mindennapos, örömmel végzett testmozgást, valamint a versenysport küzdőszellemét kívánjuk biztosítani. A 3. és 5. évfolyamos tanulók úszásoktatásban részesülnek.

Valamennyi kötelező és választott tantárgyunk tanítása során nagy hangsúlyt fordítunk a NAT-ban, helyi tantervünkben meghatározott szilárd alapismeretek nyújtására, a készségek, képességek, az alapkompetenciák fejlesztésére.

Kiemelt területként kezeljük a gondolkodás, szövegértés, szövegalkotás képességének fejlesztését.

Tantestületünk a személyközpontú pedagógia elkötelezettje, a nevelés – oktatás egységét valljuk, az egyénre, a gyermeki személyiség minél teljesebb kibontakoztatására helyezzük a hangsúlyt.

Az iskola jellege

A Rákóczi iskola nyolc évfolyamos általános iskola, melynek fő feladata a nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás. Iskolánk biztosítja a szegregált SNI tanulók oktatását is. További feladatköre: a napközi otthoni és tanulószobai ellátás, a diáksport biztosítása, az intézményi étkeztetés ellátása. A jóváhagyott pedagógiai program értelmében, emelt szintű oktatás keretén belül a matematika, számítástechnika, valamint az angol nyelvoktatás.

Az intézmény különleges feladatellátásába tartozik az iskolai könyvtár működtetése, igény szerint szakkörök, önképző körök, felzárkóztató és felkészítő tanfolyamok szervezése.
Az oktató-nevelő munka a pedagógiai program, nevelési terv, valamint helyi tanterv szerint folyik. A kerettantervi háttér alapján, a tantestület által elfogadott tantárgyi struktúra adja a napi oktató tevékenység rendszerét. Pedagógiai feladataink végrehajtásában nagy segítséget jelentenek a tágas tantermek, a jól felszerelt szaktantermek:

  • Kémia-fizika terem a multimédiás rendszerrel
  • Számítástechnika terem az interaktív táblával, multimédiás rendszerrel
  • A jól felszerelt tornaterem
  • 15000 kötetes könyvtár
  • Az egy hektár területű udvar és sportudvar