Iskolánkról

Képek az iskoláról

 

Könyvtár

 

Intézményünk neve 1995. szeptember 1. óta II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola.

Iskolánk a Rákóczi ligeten nyugodt, csendes környezetben található. Tágas, esztétikus tantermekben, magas technikai színvonalon felszerelt szaktantermekben, csoportszobákban folyik az oktatás-nevelés. Számítástechnika tantermeinkben internetezési lehetőség várja diákjainkat. 10000 kötetes könyvtárunk gazdag könyvállománya szolgálja az önálló ismeretszerzést. Tágas udvar és sportpályák biztosítják diákjaink felfrissülését. Aktív sportolásra, mindennapos testmozgásra tornatermünk nyújt lehetőséget.

A tartalmi munka vonatkozásában tovább erősítjük a tanulmányi munkában elért eredményeinket diákjaink sikeres, érdeklődésüknek, képességüknek megfelelő továbbtanulása érdekében. Tanulmányi, egészségnevelési, környezetvédelmi, sportversenyeken szép eredmények születtek az elmúlt években, s reméljük a jövőben is.

Csoportbontásos formában tanítjuk a nemzetiségi német nyelvet, az angol és német idegen nyelvet, szükség esetén az informatikát.

Első osztálytól tanulhatják diákjaink a „b” osztályokban az angol nyelvet, a párhuzamos „a” osztályban emelt óraszámú matematikaoktatást biztosítunk az oda jelentkező tanulóknak.

Az Informatikával már az első osztályban megismerkednek tanulóink, számítógépes készségfejlesztés kapcsán. Negyedik évtől kezdődik az informatikaoktatás. Tehetséges tanulóink ECDL START vizsgát is tehetnek, melyet szakköri formában oktatunk.

A felzárkóztatást, az egyéni differenciák kezelését, a tanulási problémákkal küszködő diákjaink egyéni és kiscsoportos foglalkoztatását a differenciálpedagógia módszereivel, felzárkóztató foglalkozásokkal, fejlesztő pedagógusok által irányított egyéni fejlesztéssel szolgáljuk. Testnevelésóráinkon, sportköri foglakozásainkon, emelt óraszámban sportfoglalkozáson résztvevő csoportjainkban a mindennapos, örömmel végzett testmozgást, valamint a versenysport küzdőszellemét kívánjuk biztosítani. A jelentkező tanulók úszásoktatásban részesülnek. 1-6. osztályig a testnevelésórákba építetten néptáncot tanulnak kisdiákjaink.

Valamennyi kötelező és választott tantárgyunk tanítása során nagy hangsúlyt fordítunk a NAT-ban, helyi tantervünkben meghatározott szilárd alapismeretek nyújtására, a készségek, képességek, az alapkompetenciák fejlesztésére.

Kiemelt területként kezeljük a gondolkodás, szövegértés, szövegalkotás képességének fejlesztését.

Tantestületünk a személyközpontú pedagógia elkötelezettje, a nevelés – oktatás egységét valljuk, az egyénre, a gyermeki személyiség minél teljesebb kibontakoztatására helyezzük a hangsúlyt.

 

Az iskola jellege

 

A Rákóczi iskola nyolc évfolyamos általános iskola, melynek fő feladata a nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás. További feladatköre: a napközi otthoni és tanulószobai ellátás, a diáksport biztosítása, az intézményi étkeztetés ellátása. A jóváhagyott pedagógiai program értelmében, emelt szintű oktatás keretén belül a matematika számítástechnika oktatás, valamint az angol nyelvoktatás.

Az intézmény különleges feladatellátásába tartozik az iskolai könyvtár működtetése, igény szerint szakkörök, önképző körök, felzárkóztató és felkészítő tanfolyamok szervezése, nyári táborok, nyári napközi szervezése és lebonyolítása, úszásoktatás megszervezése.

Az oktató-nevelő munka a pedagógiai program, nevelési terv, valamint helyi tanterv szerint folyik. A kerettantervi háttér alapján, a tantestület által elfogadott tantárgyi struktúra adja a napi oktató tevékenység rendszerét. (a tantárgyi struktúra megtekinthető a honlapunkon)

Pedagógiai feladataink végrehajtásában nagy segítséget jelentenek a tágas tantermek, a jól felszerelt szaktantermek:

·        Kémia-fizika terem a multimédiás rendszerrel

·        Földrajz terem, a világszínvonalú interaktív táblával

·        Számítástechnika terem az interaktív táblával, multimédiás rendszerrel

·        Rajzterem, az állítható asztalokkal, a multimédiás rendszerrel

·        A jól felszerelt tornaterem

·        Az egy hektár területű udvar és sportudvar