Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szigetszentmiklósi Tankerülete

 

Tisztelt Szülők!

 

Tanköteles korú gyermekük beiskolázásában szeretnénk segítséget nyújtani a következő fontos információkkal.

 

1.      Iskolaválasztás

 

A KLIK Szigetszentmiklósi Tankerülete fenntartásában működő általános iskolák elérhetőségeit, a 2014/2015-ös tanévben indítandó első osztályok tervezett profilját, illetve az iskola-bemutató rendezvények, nyílt napok időpontjait a mellékelt táblázat tartalmazza. A részletes programot mindig az adott intézmény honlapján találják meg.

Az egyes iskolákban ősztől induló első osztályok száma, profilja a beiratkozások létszámadatai és az ott felmerülő igények alapján alakul ki véglegesen. A legtöbb iskolában a leendő elsős tanító nénik személye is csak a későbbiekben válik biztossá.

 

A tanköteles korú, iskolaérett gyermek felvételét a körzetileg illetékes általános iskola nem tagadhatja meg. A szabad iskolaválasztás jogával élve azonban a szülő nem körzetes iskolába is beírathatja gyermekét – ez esetben azonban a felvétel nem garantálható. A gyermeket azonban a körzetileg illetékes (vagyis a kötelező felvételt biztosító) általános iskolába akkor is be kell jelenteni, ha a szülő nem a körzetes iskolát kívánja választani (vagy ha a gyermek külföldön kerül beiskolázásra). Az idei évtől Tankerületünk ezt szeretné megkönnyíteni a mellékelt szülői szándéknyilatkozattal, melyet (célszerűen a nyílt napokon szerzett információk, személyes benyomások birtokában) kitöltve, aláírva a körzetileg illetékes iskolába személyesen vagy postai úton 2014. április 22-ig kérünk eljuttatni! Ilyen módon a szülő mentesül az alól, hogy a beiratkozás 3 napja alatt két helyen álljon sorban: a kötelező felvételt biztosító és a választott iskolában is. Természetesen amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét határozatban elutasítja, és a fellebbezés sem jár eredménnyel, a szülő köteles személyesen is megjelenni a körzetes iskolában a gyermek végleges beíratása céljából.

 

2.      Az általános iskolák körzethatárai

 

Azon településeken, ahol csak egy állami fenntartású általános iskola működik ̶ Délegyháza, Dunavarsány, Halásztelek, Taksony, Tököl ̶ , ott az adott település teljes közigazgatási területe jelenti a beiskolázási körzetet.

Majosháza község közigazgatási területéről a Majosházi Református Általános Iskola (2339 Majosháza, Kossuth utca 22.) biztosít kötelező felvételt a gyermekek számára. Amennyiben a szülő nem kívánja igénybe venni az egyházi fenntartású intézményt, úgy a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola a körzetileg illetékes.

Ahol a településen több állami fenntartásban működő általános iskola is van (Dunaharaszti, Szigethalom, Szigetszentmiklós), azok konkrét felvételi körzetét megtekinthetik az érintett városok és iskolák honlapjain, illetve közterület szerinti keresési lehetőség is nyílik a következő oldalról kiindulva: https://www.kir.hu/KIR2_KORZET_Lakossagi

 

3.      Beiratkozás

 

A beiratkozás javasolt ideje egységesen a Tankerület összes általános iskolájában:

 

2014. április 28-29-30. (hétfő – kedd - szerda) 8:00-18:00 óra között


 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

·                     a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);

·                     az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, amely lehet:

-          óvodai szakvélemény,

-          nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,

-          sajátos nevelési igényű gyermekek esetén a Szakértői Bizottság szakértői véleménye;

·                     tartózkodási hely igazolása lakcímkártyával (bejelentett ideiglenes lakcím esetén) vagy befogadói nyilatkozattal;

·                     a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

-          regisztrációs igazolás, vagy

-          tartózkodási kártya, vagy

-          állandó tartózkodási kártya;

·                     nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (ÚJ!)

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 1992. évi LXVI. törvény 5. § (2) alapján „a polgár lakóhelye: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él, (…) amelyet életvitelszerűen otthonául használ.” A (3) szerint „a polgár tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe, ahol – lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.” A kötelező felvétel alapját tehát a tartózkodási hely csak akkor jelenti, ha az adott településen a család nem rendelkezik állandó lakhellyel, és ha ott 3 hónapnál régebben, életvitel-szerűen tartózkodik. Vitatható esetben az illetékes települési önkormányzat jegyzője ellenőrizheti, hogy a bejelentett lakcímadat valós-e.

 

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni (Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatala, 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI Sziget Ipari Park I/A ép.)

 

A legtöbb iskola kéri továbbá a beiratkozáskor a következő dokumentumok bemutatását is:

-          a gyermek születési anyakönyvi kivonata;

-          a gyermek TAJ kártyája;

-          a gyermek 5 éves státuszigazolása (óvodából/védőnőtől);

-          a szülő lakcímkártyája.

 

A hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor, az ott kézhez kapott nyomtatványon kell megtennie a szülőnek!

 

Amennyiben a körzetes vagy a választott iskolában folyik nemzetiségi nevelés-oktatás, melyet a gyermek számára a szülő igénybe kíván venni, azt a csakis a mellékelt igénylőlap kitöltésével és a beiratkozás alkalmával történő leadásával teheti meg.

 

A tanulók felvételéről a jogszabályban foglaltak szerint az általános iskola igazgatója dönt. A felvételről szóló írásbeli tájékoztatót vagy az elutasításról szóló határozatot az iskolaigazgató 2014. május 12-ig küldi meg a szülő részére.

 

A felvétel elutasítása esetén a szülő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37.§ (2)-(3) bekezdései alapján jogszabálysértésre, illetve érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet dr. Pálos Annamária tankerületi igazgatóhoz kell benyújtani (KLIK Szigetszentmiklósi Tankerülete, 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI Sziget Ipari Park I/A, 1. emelet). A benyújtott kérelmeket a Tankerület a beérkezéstől számított 30 napon belül köteles elbírálni.

 

 

Gyermeke iskolás éveihez sok sikert kívánunk!